CRIS PREVENIRE

TOTAL CONSULTING SRL-D
gallery/gallery-75ff66d1927ea7703cd794c419346495_120x120

Servicii

gallery/gallery-cb0c6f3f3396312388464b5f7b316920_100x100

securitATEA MUNCII

Desfăşuram activităţile de prevenire şi protecţie, stipulate la art. 15 (1) din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006:

1. Efectuarea instruirii introductiv generale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

2. Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie.­

3. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru.­

4. Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se

5.Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru ) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice.

6. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.­

7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite.

8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii  şi/sau unităţii.­

9. Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006  şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui.

10. Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.­

11. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă.­

12. Evidenţa meseriilor  şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor.­

13. Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă.­

14. Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie.­

15. Întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor  prevăzute de HG, emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile.­

16. Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din societate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.­

17. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108 - 142 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.­

18. Întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108- 142 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.­

19. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din societate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin (1) lit. d) din legea nr. 319/2006.

20. Urmărirea realizării măsurilor  dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor.­

21. Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor din societate,  medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi  protecţie.­

22. Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori,  în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă.­

23. Urmărirea actualizării planului de avertizare a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare.­

24. Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători,  pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.­

25. Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii  cu alţi angajatori , inclusiv cu cele încheiate cu angajatori străini.­

26. Întocmirea unui necesar  de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.

gallery/gallery-9d2d2533e368830183a970047225f53a_0x180

SITUATII DE URGENTA / PSI

Se acorda consultanţă pentru Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate cu  legislaţia în vigoare (Legea nr. 307/2006  privind apărarea împotriva incendiilor, art.19 lit.a), f), g), h), j),  Ordinul MAI.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, art.5, lit.a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), n), OMAI 712/2005 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, art.7, art.8, al.(1), art.9, lit a), si lit.b), art.10-20,  modificat si completat cu OMAI 786/2005).

a)       Efectuarea instruirii introductiv generale de aparare impotriva incendiilor.

b)       Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

c)       Elaborarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;

d)       Elaborarea documentelor si evidentele specifice privind apararea impotriva incendiilor (documente legate de organizarea instruirilor, stabilirea atributiilor personalului pe linia apararii impotriva incendiilor, intocmirea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor la locurile de munca, intocmirea planului de evacuare a persoanelor si a planului de depozitare si evacuare a materialelor periculoase);

e)       Executarea de controale periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii starilor de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;

gallery/gallery-f38f4adefdb2524afa8248ed94ec28e4_90x80

iscir / oPERATor rsvti

Cerintele minime obligatorii privind instalarea, punerea în functiune, utilizarea, intretinerea, repararea si verificarea tehnica periodica a echipamentelor ce intra sub incidenta I.S.C.I.R. sunt grupate intr-un set de normative denumite Prescriptii Tehnice.  Fiecare Prescriptie Tehnica se aplica unei grupe de echipamente care constructiv si functional sunt asemanatoare.

Conform Prescriptiilor Tehnice lucrarile de: instalare, montare punere in functiune, utilizare, intretinere, reparare si verificare tehnica periodica trebuie sa fie executate de societati autorizate de I.S.C.I.R. .

Echipamente:
- aparatele, cu puteri nominale P ≤ 400 kW utilizate pentru incalzit, alimentate cu combustibil gazos sau lichid (Generatoare de aer cald, instante de preparare A.C.M., Tuburi radiante, Convectoare, Aparate de aer conditionat);
- cazanele de apa calda, cu puteri nominale P ≤ 400 kW si temperatura maxima a apei calde de cel mult 110ºC, alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid;
- cazanele de abur de joasa presiune cu debitul nominal Q ≤ 0,6 t/h si presiunea maxima a aburului de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar), alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid.

www.000webhost.com
www.000webhost.com